Reetz 40 Farm

Iroquois County, Illinois
Township of Milford
40 Acres
38 Tillable Acres
Location

Iroquois County, Illinois
Township of Milford
Section 19

Acreage
  • 40 Total
  • 38 Tillable
Total Acres
Tillable Acres
Percentage of Portfolio Irrigated