Hershman Farm

Newton County, Indiana
Township of Jackson
156 Acres
149 Tillable Acres
Location

Newton County, Indiana
Township of Jackson
Section 31-29N-8W

Acreage
  • 156 Total
  • 149 Tillable
  • 7 Non-Tillable
Total Acres
Tillable Acres
Percentage of Portfolio Irrigated