Hershman Farm

Newton County, Indiana
Township of Jackson
156 Acres
149 Tillable Acres
Location

Newton County, Indiana
Township of Jackson
Section 31

Acreage
  • 156 Total
  • 149 Tillable
  • 1 Wooded
  • 6 Other
Total Acres
Tillable Acres
Percentage of Portfolio Irrigated