Klopenstein Farm

Kosciusko County, Indiana
Township of Plain
189 Acres
189 Tillable Acres
Location

Kosciusko County, Indiana
Township of Plain
Section 21

Acreage
  • 189 Total
  • 189 Tillable
Total Acres
Tillable Acres
Percentage of Portfolio Irrigated