Klopenstein Farm

Kosciusko County, Indiana
Township of Plain
107 Acres
97 Tillable Acres
Location

Kosciusko County, Indiana
Township of Plain
Section 8-33N-6E

Acreage
  • 107 Total
  • 97 Tillable
  • 10 Non-Tillable
Total Acres
Tillable Acres
Percentage of Portfolio Irrigated