Livingston County, Illinois
Township of Newton
159 Acres
157 Tillable Acres
Location

Livingston County, Illinois
Township of Newton
Section 35

Acreage
  • 159 Total
  • 157 Tillable
  • 2 Other
Total Acres
Tillable Acres
Percentage of Portfolio Irrigated