Gumz 40 LaPorte Farm

LaPorte County, Indiana
Township of Prairie
40 Acres
38 Tillable Acres
Location

LaPorte County, Indiana
Township of Prairie
Section 27-34N-3W

Acreage
  • 40 Total
  • 38 Tillable
  • 2 Non-Tillable
Total Acres
Tillable Acres
Percentage of Portfolio Irrigated