Kankakee County, Illinois
Township of Yellowhead
111 Acres
106 Tillable Acres
Location

Kankakee County, Illinois
Township of Yellowhead
Section 12

Acreage
  • 111 Total
  • 106 Tillable
  • 5 Other
Total Acres
Tillable Acres
Percentage of Portfolio Irrigated