Midland Farm

Kankakee County, Illinois
Township of Aroma
218 Acres
213 Tillable Acres
Location

Kankakee County, Illinois
Township of Aroma
Section 7 & 8

Acreage
  • 218 Total
  • 213 Tillable
  • 5 Other
Total Acres
Tillable Acres
Percentage of Portfolio Irrigated