Streitmatter Farm

White County, Indiana
Township of Monon
144 Acres
134 Tillable Acres
Location

White County, Indiana
Township of Monon
Section 1-28N-5W

Acreage
  • 144 Total
  • 134 Tillable
  • 10 Non-Tillable
Total Acres
Tillable Acres
Percentage of Portfolio Irrigated