Streitmatter Farm

White County, Indiana
Township of Monon
144 Acres
133 Tillable Acres
Location

White County, Indiana
Township of Monon
Section 1

Acreage
  • 144 Total
  • 133 Tillable
  • 11 Other
Total Acres
Tillable Acres
Percentage of Portfolio Irrigated